Học Trung Cấp Kỹ Thuật Xăng Dầu

Tên ngành, nghề: KỸ THUẬT XĂNG DẦU

Mã ngành, nghề: 5510706

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo người học trình độ trung cấp ngành, nghề Kỹ thuật xăng dầu, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe tốt, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Về năng lực chuyên môn người học có đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc, có khả năng giải quyết những vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Chương trình đào tạo bao gồm các kiến thức cơ bản về tính chất hóa lý của dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ, các nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu, các trang thiết bị tồn chứa bảo quản, phân tích và kiểm định chất lượng các sản phẩm dầu mỏ, phương pháp phòng chống hao hụt, các biện pháp phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường tại cửa hàng, kho xăng dầu…

Ngoài ra, người học cũng được trang bị những kiến thức về giáo dục chính trị, pháp luật, kỹ thuật soạn thảo văn bản, tin học căn bản, tiếng Anh cơ bản, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

Nắm được những kiến thức cơ bản về chất lượng của dầu mỏ, các sản phẩm dầu mỏ, khí hoá lỏng và nhiên liệu sinh học;

– Hiểu được những thông số kỹ thuật đặc trưng, cấu tạo và nguyên lý làm việc, quy trình vận hành, bảo dưỡng các thiết bị sử dụng trong kinh doanh xăng dầu, khí hoá lỏng và nhiên liệu sinh học;

– Hiểu rõ các tính chất nguy hiểm về cháy nổ của các sản phẩm dầu mỏ, khí hoá lỏng và nhiên liệu sinh học các phương pháp phòng chống cháy nổ xăng dầu;

– Hiểu và nắm được các nghiệp vụ cơ bản trong kinh doanh xăng dầu, khí hoá lỏng và nhiên liệu sinh học: xuất, nhập xăng dầu, giao nhận ca, bán hàng.

Về kỹ năng:

– Thực hiện được các thí nghiệm xác định chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm dầu mỏ;

– Thực hiện được các kỹ năng bán hàng, giao nhận xăng dầu tại kho, cửa hàng xăng dầu;

– Xác định được lượng hao hụt xăng dầu trong quá trình tồn chứa, bảo quản, kinh doanh xăng dầu, từ đó đưa ra các biện pháp phòng chống hao hụt tại kho và cửa hàng xăng dầu;

Xây dựng và thực hiện được các phương án phòng chống cháy nổ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu;

– Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm.

Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:

– Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

– Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

– Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

1.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm được những công việc như bán hàng, giao nhận xăng dầu tại kho, cửa hàng xăng dầu, xác định được lượng hao hụt xăng dầu trong quá trình tồn chứa, bảo quản, kinh doanh, thực hiện tốt các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy tại kho và cửa hàng xăng dầu, chi nhánh hoặc tại các kho trạm, các đơn vị kinh doanh xăng dầu.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian của khóa học:

Số lượng môn học: 23 môn

Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1.500 giờ

Khối lượng các môn học chung/đại cương: 225 giờ

Khối lượng các môn học chuyên môn: 1.275 giờ

Khối lượng lý thuyết: 370 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.130 giờ

Thời gian khóa học: 1.5 năm

3. Nội dung chương trình:

Mã MH/

Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/ thực tập/     thí nghiệm /bài tập/thảo luận Kiểm tra
I Các môn học đại chung 11 225 100 111 14
MH01 Giáo dục chính trị 2 30 22 6 2
MH02 Pháp luật 1 15 11 3 1
MH03 Giáo dục thể chất 1 30 3 24 3
MH04 Giáo dục quốc phòng – an ninh 2 45 19 23 3
MH05 Tin học 2 45 15 28 2
MH06 Tiếng Anh cơ bản 3 60 30 27 3
II Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 49 1275 270 961 44
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 16 375 105 254 16
MH07 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 45 15 28 2
MH08 An toàn lao động – PCCN và bảo vệ môi trường 2 45 15 28 2
MĐ09 Hóa phân tích 3 75 15 57 3
MH10 Kỹ thuật điện – Điện tử 2 45 15 28 2
MĐ11 Hóa lý 3 75 15 57 3
MH12 Cơ học ứng dụng 2 45 15 28 2
MH13 Thủy lực và máy bơm 2 45 15 28 2
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 25 600 150 425 25
MH14 Nhiên liệu sinh học 2 45 15 28 2
MH15 Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu 3 75 15 57 3
MH16  Sản phẩm dầu mỏ 5 120 30 85 5
MH17 Khí  hóa lỏng 2 45 15 28 2
MĐ18 Phân tích và kiểm định chất lượng xăng dầu 4 105 15 86 4
MĐ19 Thiết bị bán hàng xăng dầu 3 75 15 57 3
MH20 Quản lý kỹ thuật kho xăng dầu 3 60 30 27 3
MH21 Tiếng Anh chuyên ngành 3 75 15 57 3
II.3 Môn học, mô đun tự chọn 3 75 15 57 3
MH22.1 Động cơ đốt trong 3 75 15 57 3
MH22.2 Hình hoạ – Vẽ kỹ thuật
II.4 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
MĐ23 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
  Tổng cộng (I)+(II) 60 1500 370 1072 58

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

– Chính trị thực hiện theo Quyết định số 03/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Chính trị dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.

– Pháp luật thực hiện theo Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Pháp luật dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.

– Tin học thực hiện theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Tin học dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.

– Giáo dục thể chất thực hiện theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.

– Giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện theo Thông tư số 08/2015/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Quốc phòng và An ninh dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.

– Ngoại ngữ thực hiện theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

Nhằm mục đích giáo dục toàn diện để người học có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khoá với một số nội dung và thời gian như sau:

– Nội dung:

+ Sinh hoạt, học tập chính trị đầu khóa;

+ Học tập và phổ biến các quy chế đào tạo nghề, nội quy của trường và lớp học;

+ Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao;

+ Học tập, đọc sách, báo trên thư viện;

+ Đi thực tế theo nội dung của từng môn học.

– Thời gian: được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm thích hợp với các môn đun, môn học trong chương trình đào tạo.

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy đinh tại Điều 12 về tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc mô học, mô đun.

– Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ:

+ Kiểm tra thường xuyên do giáo viên giảng dạy môn học, mô-đun thực hiện tại thời điểm bất kỳ trong quá trình học theo từng môn học, mô-đun thông qua việc kiểm tra vấn đáp trong giờ học, kiểm tra viết với thời gian làm bài bằng hoặc dưới 30 phút, kiểm tra một số nội dung thực hành, thực tập, chấm điểm bài tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác;

+ Kiểm tra định kỳ được quy định trong chương trình môn học, mô-đun; kiểm tra định kỳ có thể bằng hình thức kiểm tra viết từ 45 đến 60 phút, chấm điểm bài tập lớn, tiểu luận, làm bài thực hành, thực tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác;

+ Quy trình kiểm tra, số bài kiểm tra cho từng môn học, mô-đun cụ thể được thực hiện theo quy định của hiệu trưởng, bảo đảm trong một môn học, mô- đun có ít nhất một điểm kiểm tra thường xuyên, một điểm kiểm tra định kỳ.

– Tổ chức thi kết thúc môn học, mô-đun:

+ Cuối mỗi học kỳ, hiệu trưởng tổ chức một kỳ thi chính và một kỳ thi phụ để thi kết thúc môn học, mô-đun; kỳ thi phụ được tổ chức cho người học chưa dự thi kết thúc môn học, mô-đun hoặc có môn học, mô-đun có điểm chưa đạt yêu cầu ở kỳ thi chính; ngoài ra, hiệu trưởng có thể tổ chức thi kết thúc môn học, mô-đun vào thời điểm khác cho người học đủ điều kiện dự thi;

+ Hình thức thi kết thúc môn học, mô-đun có thể là thi viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề hoặc kết hợp giữa các hình thức trên;

+ Thời gian làm bài thi kết thúc môn học, mô-đun đối với mỗi bài thi viết từ 60 đến 120 phút, thời gian làm bài thi đối với các hình thức thi khác hoặc thời gian làm bài thi của môn học, mô-đun có tính đặc thù của ngành, nghề đào tạo do hiệu trưởng quyết định;

+ Lịch thi của kỳ thi chính phải được thông báo trước kỳ thi ít nhất 04 tuần, lịch thi của kỳ thi phụ phải được thông báo trước kỳ thi ít nhất 01 tuần; trong kỳ thi, từng môn học, mô-đun được tổ chức thi riêng biệt, không bố trí thi ghép một số môn học, mô-đun trong cùng một buổi thi của một người học;

+ Thời gian dành cho ôn thi mỗi môn học, mô-đun tỷ lệ thuận với số giờ của môn học, mô-đun đó và bảo đảm ít nhất là 1/2 ngày ôn thi cho 15 giờ học lý thuyết trên lớp, 30 giờ học thực hành, thực tập; tất cả các môn học, mô-đun phải bố trí giáo viên hướng dẫn ôn thi, đề cương ôn thi phải được công bố cho người học ngay khi bắt đầu tổ chức ôn thi;

+ Danh sách người học đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do phải được công bố công khai trước ngày thi môn học, mô-đun ít nhất 05 ngày làm việc; danh sách phòng thi, địa điểm thi phải được công khai trước ngày thi kết thúc môn học, mô-đun từ 1 – 2 ngày làm việc;

+ Đối với hình thức thi viết, mỗi phòng thi phải bố trí ít nhất hai giáo viên coi thi và không bố trí quá 50 người học dự thi; người học dự thi phải được bố trí theo số báo danh; đối với hình thức thi khác, hiệu trưởng quyết định việc bố trí phòng thi hoặc địa điểm thi và các nội dung liên quan khác;

+ Bảo đảm tất cả những người tham gia kỳ thi phải được phổ biến về quyền hạn, nhiệm vụ, nghĩa vụ của mình trong kỳ thi; tất cả các phiên họp liên quan đến kỳ thi, việc bốc thăm đề thi, bàn giao đề thi, bài thi, điểm thi phải được ghi lại bằng biên bản;

+ Hình thức thi, thời gian làm bài, điều kiện thi kết thúc môn học, mô-đun phải được quy định trong chương trình môn học, mô-đun.

– Hiệu trưởng quy định cụ thể về tổ chức kiểm tra, kỳ thi kết thúc môn học, mô-đun.

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

– Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp người học không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

– Người học phải học hết chương trình đào tạo trình độ trung cấp nghề Kỹ thuật xăng dầu và phải tích lũy đủ số mô đun/môn học theo quy định trong chương trình đào tạo.

– Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5.00 trở lên.

– Có đơn gửi Phòng đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học.

– Hiệu trưởng xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp theo quy định hiện hành.

4.5. Các chú ý khác:

– Chương trình thực hành được kết hợp trong quá trình giảng dạy lý thuyết nhằm giúp cho người học có kiến thức tổng hợp và thực tế đáp ứng nhu cầu của xã hội khi học xong các học phần chuyên sâu của ngành Kỹ thuật xăng dầu.

– Sau khi kết thúc toàn bộ các học phần lý thuyết và thực hành, người học được hướng dẫn thực tập tốt nghiệp tại cơ sở:

+ Nội dung thực tập tốt nghiệp tại cơ sở bao gồm những nội dung người học đã được học về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng vào công việc thực tế.

+ Kết thúc thời gian thực tập tốt nghiệp người học hoàn thiện báo cáo tốt nghiệp.

– Thông qua thực hiện chương trình hàng năm, Nhà trường sẽ điều chỉnh bổ sung nếu thấy cần thiết./.

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN CƠ SỞ NGUYỄN OANH

Địa chỉ: 409/5 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Tel: (028) 22.40.88.44 – Phản ánh dịch vụ: 19009245

Di động: 0976.40.88.44 – 0911.40.88.44

Email: truongquoctesaigon@gmail.com

Face: https://www.facebook.com/quoctesaigon.vn/

Đăng Ký Tại Đây: https://goo.gl/forms/FdtnHfoRSO9KVAHo1

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN CƠ SỞ QUẢNG NGÃI

Tel: (025) 56.27.88.44 – Phản ánh dịch vụ: 19009245

Di động: 0912.27.88.44 – 0914.27.88.44 – 0988.27.88.44

Email: quangngai.sgi@gmail.com

Face: https://www.facebook.com/tuyensinhquangngai.edu.vn/

Đăng Ký Nhập Học: https://goo.gl/forms/EMN4mxtGT5lOusMo2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0842.40.8844

Contact Me on Zalo