[Hồ Chí Minh] Mở Lớp Đào Tạo Trung Cấp Điều Dưỡng Tại Hồ Chí Minh.

Ngành đào tạo:             ĐIỀU DƯỠNG (Nursing)

Trình độ đào tạo:           Trung Cấp

Mã ngành:                    52720501

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1- Mục tiêu chung

Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng có y đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực nghề điều dưỡng ở trình độ đại học, có sức khoẻ; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

1.2- Mục tiêu cụ thể

Về thái độ:

– Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo luật pháp, chính sách của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

– Trung thực, khách quan, thận trọng, ý thức làm việc hiệu quả trong thực hành nghề nghiệp, chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

– Tôn trọng quyền của người bệnh.

– Có ý thức phát triển nghề nghiệp, học tập liên tục và suốt đời.

Về kiến thức

Người điều dưỡng có kiến thức vững vàng về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chuyên ngành về khối ngành khoa học sức khoẻ và ngành điều dưỡng; các nguyên tắc thực hành điều dưỡng, chăm sóc; lấy bệnh nhân và gia đình làm trung tâm; có kiến thức vững vàng về sự tác động qua lại giữa môi trường và sức khỏe con người; các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Về kỹ năng

Người điều dưỡng có những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết:

– Hành nghề theo pháp luật nhà nước và đạo đức nghề nghiệp.

– Thực hiện đầy đủ và thành thạo, lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng khi chăm sóc người bệnh.

– Thực hành đảm bảo sự an toàn, đảm bảo chất lượng chăm sóc toàn diện ổn định và liên tục.

– Cung cấp môi trường chăm sóc an toàn và quản lý nguy cơ.

– Sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.

– Thực hành chăm sóc phù hợp với văn hóa người bệnh. Có đủ khả năng cung cấp và hợp tác trong chăm sóc, thông tin giao tiếp với người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng. Thực hiện các mối quan hệ hợp tác với nhóm chăm sóc sức khỏe.

– Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.

– Tham gia phòng bệnh và phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương, đề xuất các biện pháp phối hợp để phòng chống dịch.

– Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của thầy thuốc, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với thầy thuốc để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh.

– Áp dụng Y học cổ truyền trong công tác chăm sóc và phòng bệnh.

– Tham gia công tác quản lý ngành, thực hành nghiên cứu khoa học điều dưỡng, tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng, nhân viên y tế.

GÒ VẤP MỞ LỚP NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN

 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế:

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 202 đơn vị học trình (đvht), chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 đvht) và Giáo dục Quốc phòng  – an ninh (11 đvht).

Thời gian đào tạo:         4 năm

2.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo:

TT Khối lượng học tập ĐVHT
1 Kiến thức Giáo dục đại cương tối thiểu (chưa kể các phần nội dung Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng) 45
2

 

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu, trong đó:  
 Kiến thức cơ sở ngành 44
 Kiến thức ngành (kể cả chuyên ngành) 75
Kiến thức bổ trợ (tự chọn) 22
Thực tế nghề nghiệp 06
Thi tốt nghiệp hoặc khoá luận 10
Tổng cộng 202

 

KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC


3.1. Danh mục các học phần bắt buộc

 Kiến thức giáo dục đại cương:                       41 đvht (39 LT- 02 TH)

TT TÊN MÔN HỌC/HỌC PHẦN Tổng số ĐVHT Phân bố ĐVHT
LT TH
Các môn chung
  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 8 8 0
  Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 3 0
  Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 4 4 0
  Ngoại ngữ (có NN chuyên ngành) 10 10 0
  Tin học đại cương 2 1 1
  Giáo dục thể chất* 5 *    
  Giáo dục Quốc phòng – An ninh* 11*    
Các môn cơ sở khối ngành
  Xác suất – Thống kê y học 2 2 0
  Hóa học 2 2 0
  Sinh học và Di truyền 3 2 1
  Vật lý và Lý sinh 2 2 0
  Nghiên cứu khoa học 2 2 0
  Tâm lý y học – Đạo đức Y học 3 3 0
Tổng cộng 41* 39* 2*

* Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh

 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu       

 Kiến thức cơ sở ngành:                                   44đvht (30LT-14TH)

TT Tên môn học/ học phần Đơn vị học trình
TC LT TH
  Giải phẫu 5 3 2
  Sinh lý 4 3 1
  Hóa sinh 4 3 1
  Vi sinh vật 3 2 1
  Ký sinh trùng 2 1 1
  Sinh lý bệnh – Miễn dịch 4 3 1
  D­ược lý 4 3 1
  Sức khoẻ – Nâng cao sức khoẻ & hành vi con người 2 1 1
  Dinh dư­ỡng – Tiết chế 4 3 1
  Sức khoẻ môi trường 3 2 1
  Dịch tễ học 3 2 1
  Pháp luật – Tổ chức Y tế 3 2 1
  Y học cổ truyền 3 2 1
  Tổng cộng 44 30 14

 Kiến thức ngành (kể cả chuyên ngành):           83 đvht (40LT-43TH)

TT Tên môn học/ học phần Đơn vị học trình
TC LT TH
  Kỹ năng giao tiếp trong thực hành Điều dưỡng 4 3 1
  Giáo dục sức khoẻ trong thực hành Điều dưỡng 3 2 1
  Điều dư­ỡng cơ sở I 6 3 3
  Điều dư­ỡng cơ sở II 5 2 3
  Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng 3 2 1
  Chăm sóc sức khoẻ  người lớn có bệnh Nội khoa I 6 3 3
  Chăm sóc sức khoẻ  người lớn có bệnh Nội khoa II 4 2 2
  Chăm sóc người bệnh cấp cứu & chăm sóc tích cực 2 1 1
  Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi 2 1 1
  Chăm sóc sức khoẻ người lớn có bệnh Ngoại khoa I 6 3 3
  Chăm sóc sức khoẻ người lớn có bệnh Ngoại khoa II 4 2 2
  Sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ, gia đình và Chăm sóc điều dưỡng 6 3 3
  Chăm sóc sức khoẻ trẻ em 6 3 3
  Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm 4 2 2
  Chăm sóc sức khoẻ tâm thần 4 2 2
  Chăm sóc cho người cần được phục hồi chức năng 3 2 1
  Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng 4 2 2
  Quản lý điều dưỡng 3 2 1
  Thực tế tốt nghiệp 8 0 8
Cộng 83 40 43

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO KHÁC:

01- Sư phạm Mầm non (TBTS riêng theo điều kiện quy định của Bộ GD&ĐT)

02- Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng

03- Điện Công nghiệp và Dân dụng

04- Marketing

05- Tin học ứng dụng

06- CNKT Chế biến và bảo quản thực phẩm

07- Nghiệp vụ Nhà hàng – Khách sạn

08- Quản lý Doanh nghiệp

09- Kinh doanh xuất nhập khẩu

10- Luật (Dịch Vụ Pháp Lý)

11- Hướng dẫn du lịch

12- Kế toán Doanh nghiệp

13- Điện Lạnh

14- Kiểm toán (Kế toán kiểm toán)

15- Tài chính ngân hàng

16- Và nhiều ngành khác…

 HÌNH THỨC TUYỂN SINH – THỜI GIAN ĐÀO TẠO

– Học sinh tốt nghiệp từ THCS trở lên đủ điều kiện để nhập học ngay.

– Tốt nghiệp THCS, học dang dở lớp 10,11,12- Học từ 1,5 năm – 2 năm (4 học kỳ)

– Tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT- Học từ 1 năm – 1,5 năm (3 học kỳ)

– Tốt nghiệp ĐH-CĐ-TC- Học 1 năm (3 học kỳ)

– Riêng ngành Sư phạm Mầm non: Tốt nghiệp THCS và học dang dở lớp 10-11-12  học từ 3 năm – 3,5 năm (7 học kỳ); Tốt nghiệp THPT, THBT: Học 2 năm (4 học kỳ); Học Văn bằng 2 học 1 năm (3 học kỳ).

– Học sinh có thể chọn buổi học theo điều kiện của bản thân: Học buổi sáng; Hoặc học các buổi tối trong tuần; Hoặc học vào tối thứ 7 và ngày chủ nhật.

 CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ QUYỀN LỢI HỌC SINH

– Giảm học phí cho đối tượng thuộc KV1, Công nhân và Bộ đội xuất ngũ.

– Học sinh tốt nghiệp THCS được miễn học 100% học phí.

– Nhà trường có chỗ ở nội trú cho Học sinh tại cơ sở 1 (Quận Gò Vấp)

– Học sinh theo học được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo đúng luật định.

– Học sinh được hỗ trợ thủ tục vay ngân hàng 18.000.000đ/năm.

– Học sinh được giới thiệu việc làm trong thời gian học và sau khi tốt nghiệp.

 BẰNG CẤP VÀ CƠ HỘI LIÊN THÔNG

– Được cấp bằng Trung cấp hệ chính quy và được cấp bằng THPT (nếu đăng ký học văn hóa phổ thông tại trường).

– Được học liên thông lên Cao đẳng, Đại học ngay sau khi tốt nghiệp tại trường.

THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ KHAI GIẢNG

1.Thời gian phát và nhận hồ sơ xét tuyển:

– Nhận hồ sơ xét tuyển từ 7h00 đến 20h30 tất cả các ngày trong tuần;

– Học sinh ở xa vui lòng gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc có thể nộp hồ sơ trực tiếp đến trường và nhập học ngay trong ngày.

2.Thời gian khai giảng mở lớp:

– Học sinh nộp hồ sơ xét tuyển xong có thể làm thủ tục nhập học ngay trong ngày, nhà trường mở lớp liên tục hàng tháng.

 HỒ SƠ XÉT TUYỂN

1) Phiếu đăng ký (tải tại website: http://trungcap.quoctesaigon.vn/ trường hoặc nhận tại các Văn Phòng tuyển sinh Trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn)

2) Bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT (có chứng thực).

3) Bản sao giấy chứng minh nhân dân (có chứng thực).

4) Bản sao học bạ THCS hoặc THPT (có chứng thực).

5) Bản sao giấy khai sinh (có chứng thực).

6) 02 hình 2×3 (Chụp không quá 6 tháng) ghi họ tên và năm sinh ở mặt sau ảnh.

7) Giấy chứng nhận sức khỏe (do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp).

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN CƠ SỞ NGUYỄN OANH

Tel: (028) 22.40.88.44 – Phản ánh dịch vụ: 19009245

Di động: 0976.40.88.44 – 0911.40.88.44

Email: truongquoctesaigon@gmail.com

Face: https://www.facebook.com/quoctesaigon.vn/

Đăng Ký Tại Đây: https://goo.gl/forms/FdtnHfoRSO9KVAHo1

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN CƠ SỞ QUẢNG NGÃI

Tel: (025) 56.27.88.44 – Phản ánh dịch vụ: 19009245

Di động: 0912.27.88.44 – 0914.27.88.44 – 0988.27.88.44

Email: quangngai.sgi@gmail.com

Face: https://www.facebook.com/tuyensinhquangngai.edu.vn/

Đăng Ký Nhập Học: https://goo.gl/forms/EMN4mxtGT5lOusMo2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0842.40.8844

Contact Me on Zalo