GÒ VẤP MỞ LỚP NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN

 

TT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TÓM TẮT NỘI DUNG ĐÀO TẠO HỌC PHÍ
01 QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH

Luật LĐ và các VBPL liên quan; Qlý LĐ, HĐLĐ, kỷ luật LĐ…

Các quy định về tiền lương, hình thức trả lương, xây dựng cơ chế lương

Các vấn đề về BHXH, thông tư NĐ, vấn đề, tình huống liên quan…

Phòng ngừa những sai sót trong QLLĐ, tiền lương & BHXH

900.000 VNĐ/HV

(Học 2 ngày)

02 NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN

Luật đấu thầu mới số: 43/2013/ QH13 ngày 26/11/2013 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ kế hoạch và Đầu tư.)

Tổng quan về đấu thầu, những quy định về đấu thầu; Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu; Xây dựng, thanh lý, quản lý, giám sát, điều chỉnh hợp đồng; Kế hoạch đấu thầu, sơ tuyển nhà thầu, quy trình đấu thầu

800.000 VNĐ/HV

(Học 3 ngày)

03 NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO

Ngoài những ND được đề cập trong ĐTCB, HV nghiên cứu chuyên sâu hơn về: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn; mua sắm hàng hóa; xây lắp

1.200.000 VNĐ/HV

(Học 5 ngày)

04 NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Ngoài những ND được đề cập trong ĐTCB, HV nghiên cứu chuyên sâu hơn về: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn; mua sắm hàng hóa; xây lắp

1.400.000 VNĐ/HV

(Học 2ngày)

05 QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Tổng quan về quản lý dự án ĐTXDCT; Lựa chọn nhà thầu, HĐXD

Quản lý tiến độ, chất lượng, chi phí của dự án ĐTXDCT; Quản lý ATLĐ, môi trường XD, QL rủi ro, thanh quyết toán vốn ĐTXDCT

1.200.000 VNĐ/HV

(Học 8buổi)

06 GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN

Quản lý dự án ĐTXDCT, phân loại dự án, trách nhiệm quyền hạn của các cấp QLNN đối với vốn NSNN và của Lãnh đạo DN đối với vốn đầu tư của DN; Những quy định về QL chi phí DA. Vận dụng các hình thức HĐ và các PP thanh quyết toán vốn ĐTXD; Trách nhiệm QLCL, QLCT của chủ ĐT, các tổ chức TV, nhà thầu; QL tiến độ và thời gian thực hiện dự án ĐTXDCT

1.200.000 VNĐ/HV

(Học 8buổi)

07 GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Các VBPL trong GSTC XDCT; Hệ thống QLCL trên công trường

Hệ thống quy chuẩn, TCKT, điều kiện KTTC và nghiệm thu; Quy trình và nội dung giám sát chất lượng thi công XDCT; Giám sát: tiến độ, ATLĐ và VSMT trong thi công XDCT, công tác khảo sát XD; Tổ chức GSTC XDCT… Và các CĐ: dân dụng, công nghiệp và HTKT; giao thông; thủy lợi, thủy điện.

1.700.000 VNĐ/HV

(Học 16buổi)

08 CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

Luật XD và các VB liên quan; Quyền, nghĩa vụ của nhà thầu trong việc thực hiện HĐ thi công XDCT; Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động XD; QLCL, klượng, tiến độ TC XDCT và tổ chức CTXD; QL chi phí XDCT, QL ATLĐ; Quyền và nghĩa vụ của người LĐ, người sử dụng LĐ trên CT cùng các vấn đề liên quan tới CHT công trường

1.200.000 VNĐ/HV

(Học 6buổi)

09 ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tổng quan về dự án đầu tư; Giám sát, đánh giá DAĐT; Giám sát, đánh giá DAĐT sử dụng 30% vốn NN trở lên; Giám sát, đánh giá DAĐT sử dụng nguồn vốn khác; Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư; Trình tự thực hiện giám sát, đánh giá DAĐT

900.000 VNĐ/HV

(Học 6buổi)

10 LẬP DỰ TOÁN & ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG

Các quy định trong công tác lập dự toán; Kết cấu hồ sơ dự toán; PP đo bóc tiên lượng, lập dự toán; Tìm hiểu sâu và vận dụng linh hoạt, xây dựng ĐM, ĐG …; Lập dự toán hoàn chỉnh đối với một công trình…

1.200.000 VNĐ/HV

(Học 6buổi)

11 ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Quản lý dự án ĐTXDCT cùng các hệ thống VBPL liên quan

Tổng quan về công tác định giá xây dựng

Các phương pháp xác định TMĐT, đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án, xác định định mức, đơn giá XDCT, đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí, xác định dự toán XDCT… Lựa chọn nhà thầu, QL hợp đồng XD; Thanh quyết toán vốn ĐTXDCT

1.600.000 VNĐ/HV

(Học 15buổi)

12 NGHIỆM THU HOÀN CÔNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH

QL chi phí ĐTXDCT; phân loại dự án, phân cấp CT; lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh dự án ĐTXD, xử lý VBPL về xây dựng

Hướng dẫn thanh toán, quyết toán vốn đầu tư, các căn cứ, trình tự, thủ tục, tổ chức, kế hoạch, quy trình…

1.100.000 VNĐ/HV

(Học 6buổi)

13 NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG, VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ

Hệ thống VBPL về soạn thảo VB, công tác VT-LT và HCVP

Tổ chức, điều hành hoạt động của bộ phận HCVP; Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong giao tiếp HC; Nghiệp vụ cơ bản của công tác văn thư, công tác lưu trữ; Tổng quan về văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính…

1.400.000 VNĐ/HV

(Học 2ngày)

14 AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Đối tượng học ATLĐ, VSLĐ được cụ thể thành các nhóm theo thông tư 27/2013-BLĐTBXH bao gồm:

A. Nhóm 1: Người làm công tác quản lý

B. Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách về an toàn lao động

C. Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ

D. Nhóm 4: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động).

1.200.000 VNĐ/HV

(Học 6buổi)

15 NGHIỆP VỤ KINH DOANH BĐS

– Môi giới bất động sản

– Định giá bất động sản

– Quản lý điều hành sàn giao dịch

1.500.000

2.000.000

2.000.000

16 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ QUẢN LÝ  ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (dưới đây gọi tắt là Nghị định số 102/2009/NĐ-CP).

Bộ môn 1: Lập và quản lý dự án;

Bộ môn 2: Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT;

Bộ môn 3: Giám sát thi công.

2.500.000

2.500.000

2.400.000

17 NGHIỆP VỤ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC BẢO QUẢN, TU BỔ PHỤC HỒI DI TÍCH

 1. Lập quy hoạch di tích
 2. Lập dự án, báo cáo thiết kế kỹ thuật, thiết kế tu bổ
 3. Thi công tu bổ di tích
 4. Giám sát thi công  tu bổ di tích
 5. Giám đốc tư vấn QLDA tu bổ di tích
 6. Chủ nhiệm lập dự án, báo cáo, thiết kế tu bổ di tích
 7. Chỉ huy trưởng công trình tu bổ di tích
9.000.000 VNĐ/HV
18 NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ      2.900.000 VNĐ/HV
19 NGHIỆP VỤ THÍ NGHIỆM VIÊN

 1. Phương pháp xác định các tính chất cơ – lý bê tông, nhựa và vật liệu
 2. xây dựng trong phòng và hiện trường.
 3. Phương pháp xác định các tính chất cơ – lý của đất trong phòng và hiện trường.
 4. Phương pháp thử các tính chất cơ – lý vật liệu kim loại và liên kết hàn.
 5. -Kiểm tra chất lượng bê tông bằng phương pháp không phá hủy.
 6. Phương pháp xác định tính chất cơ lý của gạch và vật liệu xây dựng
 7. trong phòng và hiện trường.
 8. Phương pháp xác định tính chất cơ lý của bê tông và vật liệu bê tông trong phòng và hiện trường.
 9. Thí nghiệm hiện trường kiểm tra độ toàn vẹn và sức tải của cọc.
 10. Quản lý phòng thí nghiệm (dành cho học viên đã có chứng chỉ Thí nghiệm viên)
2.700.000 VNĐ/HV
20 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 2.000.000 VNĐ/HV
21 KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

4.000.000 VNĐ/HV

Khi tham gia học bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu bạn sẽ trải qua 6 lộ trình bao gồm:

 • Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu
 • Chuyên đề 2: Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu
 • Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu
 • Chuyên đề 5: Hợp đồng kí kết
 • Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về dấu thầu

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN CƠ SỞ NGUYỄN OANH

Tel: (028) 22.40.88.44 – Phản ánh dịch vụ: 19009245

Di động: 0976.40.88.44 – 0911.40.88.44

Email: truongquoctesaigon@gmail.com

Face: https://www.facebook.com/quoctesaigon.vn/

Đăng Ký Tại Đây: https://goo.gl/forms/aKmJg74pACYGmAg33

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0842.40.8844

Contact Me on Zalo